fredag 25 augusti 2017

Avsnitt

Artiklar
§ Bestämd artikel: O - A
§ Obestämd artikel: UM - UMA

Pronomen
§ Demonstrativa pronomen
Substantiv
§ Substantiv: Maskulinum - Femininum

§ Pluralbildning
§ Diminutiv
Adjektiv
§ Adjektiv: Maskulinum - Femininum

Verb
§ Att vara - SER eller ESTAR

§ Presens av SER (att vara)
§ Presens av ESTAR (att vara, att befinna sig)
§ Presens av TER (att ha)
§ Nekande form
§ Frågande form
Adverb
§ Adverbbilddning
Prepositioner
§ Prepositioner
Konjunktioner
§ Konjunktioner

Artiklar

§ Bestämd artikel: O - A

Framför maskulina ord sätter man den bestämda artikeln O. Framför feminina A.

sala        (sal)                          a sala     (salen)
piano     (piano)                      o piano   (pianot)

I motsats till svenska kan man använda bestämd artikel även framför namn på personer.

o Renato eller Renato
o João eller João
a Luísa eller Luísa
a Júlia eller Júlia

A Mariana é portuguesa.    (Mariana är portugisisk.)
O Lennart é sueco.            (Lennart är svensk.)
Isaura é brasileira.            (Isaura är brasiliansk.)
Mauro é cabo-verdiano.     (Mauro är kapverdiansk.)


O - A (O eller A?)

___ professora            ___ reitor                     ___ professor

___ piano                   ___ músico                   ___ caderno
___ menino                ___ livro                       ___ menina
___ medalha              ___ janela                     ___ porta§ Obestämd artikel: UM - UMA

um piano  (ett piano)              um litro        (en liter)
uma sala   (en sal)                  uma receita  (ett recept)

Före maskulina substantiv kommer UM och före feminina UMA.
Dessa två ord motsvarar svenskans EN eller ETT.
Portugisiskans användning av artikel överensstämmer oftast med svenskans.

UM - UMA (UM eller UMA?)

______ festa                     ______ grupo                        ______ minuto
______ antena                  ______ família                      ______ circo
______ portuguesa           ______ sueco                        ______ português
______ inglês                   ______ americana                 ______ sueca 


Pronomen

§ Demonstrativa pronomen Este telefone é sueco. (Den här telefonen är svensk.) Esse carro é italiano. (Den där bilen <bredvid dig> är italiensk.) Aquele tractor é americano. (Den där traktorn <där borta> är amerikansk.) Isto é português. (Det här är portugisiskt.) MASCULINO FEMININO NEUTRO den här <här> este esta isto den där <nära dig> esse essa isso den där <där borta> aquele aquela aquilo De neutrala formerna ISTO - ISSO - AQUILO förekommer när pronomen används självständigt. Isto é barato. (Det här är billigt.) Isso é caro. (Det där är dyr.) Aquilo não é importante. (Det där där borta är inte viktigt.)


Substantiv


§ Substantiv: Maskulinum - Femininum

Portugisiska substantiv delas in i två genus: Maskulinum och Femininum.
De flesta ord på -O är maskulina.
De flesta ord på -A är feminina.
Likaledes hör till maskulinum de ord som betecknar maskulina varelser,
och till femininum de ord som betecknar feminina varelser.

Feminino                                                  Masculino

Feminina varelser                                      Maskulina varelser
sueca (svenska)                                         sueco (svensk)
senhora (dam)                                           senhor (herre)

-A                                                             -O
fruta (frukt)                                              piano (piano)
sala (sal)                                                   grupo (grupp)


►Substantivo: Masculino ou feminino?

público                    bola                    projeto                 sandália
curso                       garantia              francesa               professora
canadiano                inglesa                italiano                australiano

Masculino                                               Feminino
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________


§ Pluralbildning

Vi har tidigare sett att det finns en grundregel för att bilda plural:

-VOKAL -> VOKAL + S piano - pianos
-KONSONANT -> KONSONANT + ES   motor - motores

De flesta substantiv följer den regeln, men det finns en del ord som inte följer det mönstret
helt och hållet.
Det rör sig om sådana ord som slutar på:

-ÃO balão - balões
-L canal - canais
-M garagem - garagens
-ÊS português - portugueses


§ Diminutiv

Diminutivändelser anger dels en förminskande innebörd, dels en känslomässigt positiv inställning.
Den vanligaste diminutivändelsen är INHO eller ZINHO.

salada    -> saladinha       "liten sallad"
bocado   -> bocadinho      "liten bit"
jantar     -> jantarinho     "liten middag"
obrigado -> obrigadinho   "tack, snälla du"
à tarde   -> à tardinha        "på eftermiddagen"

lição      -> liçãozinha      "liten lektion"
mãe       -> mãezinha       "lilla mamma"
pai         -> paizinho        "lilla pappa"

café       -> cafezinho      "litet kaffe"
só          -> sozinho          ensam
pudim    -> pudinzinho     "liten pudding"


Adjektiv


§ Adjektiv: Maskulinum - Femininum


Adjektiv placeras oftast efter substantiv och överensstämmer med det.


um piano sueco (ett svenskt piano)
uma fábrica sueca (en svensk fabrik)

um grupo português (en portugisisk grupp)
uma família portuguesa (en portugisisk familj)


O - A sueco - sueca
              brasileiro - brasileira
italiano - italiana
              americano  -  americana

ÊS - ESA português - portuguesa
              francês  -  francesa
finlandês - finlandesa
              inglês  -  inglesa

► SUECO - SUECA

1. uma melodia ____________________
2. uma música _____________________
3. um político ______________________
4. uma história _____________________
5. uma lâmpada ____________________
6. um barómetro ___________________

► PORTUGUÊS - PORTUGUESA

1. um músico ______________________
2. uma máquina ___________________
3. uma forma ______________________
4. uma margarina __________________
5. um estádio ______________________
6. um instrumento _________________

►Nacionalidade

1. A Maria é de Gotemburgo. Ela é _________________________________. português  
2. O Paulo é de Lisboa. Ele é _________________________________. portuguesa  
3. A Joana é de Lisboa. Ela é _________________________________. sueca
4. O Daniel é de Estocolmo. Ele é _________________________________. sueco  


Verb

§ Att vara - SER eller ESTAR

Svenskans "att vara" motsvaras av två portugisiska verb: Ser och estar.
SER betecknar "ständigt varande".
ESTAR betecknar "tidsbegränsad varande".


A Eva é sueca.                  (Eva är svensk.) <"alltid">
A Eva está triste.               (Eva är ledsen.) <just nu>

O carro é sueco.                (Bilen är svensk.)
A Kerstin está em Portugal. (Kerstin är i Portugal.)

►SER ou ESTAR?

Eu sou _________________________________. em Portugal
Eu estou _________________________________. sueco
Ele é _________________________________.        em Lisboa
Ela está _________________________________. professor

§ Presens av SER (att vara)

Eu sou          (jag är) Eu sou sueco.
Tu és            (du är) Tu és sueca.
Ele é            (han är) Ele é português.

Nós somos (vi är) Nós somos suecos.
Vós sois        (ni är) Vós sois suecos.
Eles são       (de är) Eles são portugueses.

I dagligt tal kan man utelämna personliga pronomen eftersom verbform och meningens innebörd anger subjektet.
Dock kan personliga pronomen utsättas när osäkerhet kan uppstå och sammanhanget inte ger någon ledning.

Eu sou sueco. (Jag är svensk.)
Sou sueco. (Jag är svensk.)
Nós somos suecos. (Vi är svenska.)
Somos suecos. (Vi är svenska.)

ele / ela / você é (han/hon/du är)
eles / elas / vocês são (de/de/ni är)

Ele é sueco. (Han är svensk.)
Ela é sueca. (Hon är svensk.)
Você é sueco. (Du är svensk.)
Você é sueca. (Du är svensk.)


§ Presens av ESTAR (att vara, att befinna sig) Eu estou (jag är) Eu estou em Beja. Tu estás (du är) Tu estás em Óbidos. Ele está (han är) Ela está em São Paulo. Nós estamos (vi är) Nós estamos em Luanda. Vós estais (ni är) Vós estais em Braga. Eles estão (de är) Eles estão em Macau. ESTAR anger att något är tidsbegränsat. O Sven está em Lisboa. (Sven är i Lissabon.) Eu estou triste. (Jag är ledsen.)


§ Presens av TER (att ha) Eu tenho (jag har) Tu tens (du har) Ele tem (han har ) Nós temos (vi har) Vós tendes (ni har) Eles têm (de har) Eu tenho um piano. (Jag har ett piano.) Ele tem um irmão. (Han har en bror.) Você tem um cão. (Du har en hund.)
§ Nekande form NÃO (inte) står alltid före verbet. O Sven não é português. (Sven är inte portugis.) O Sven não é de Faro. (Sven är inte från Faro.) ►Gör följande meningar nekande med NÃO. O Raul é brasileiro. => O Raul não é brasileiro. 1. O Francisco é português. 2. O Francisco é de Oslo. 3. O Carlos é advogado. 4. A Sandra é advogada. 5. A Inês é cabo-verdiana. 6. A Isabel é sueca.§ Frågande form

En ja/nej-fråga har samma raka ordföljd som en påståendesats.
Ett frågetecken markerar i skrift att det just rör sig om en fråga.
I tal höjer man tonläget vid slutet av meningen.

Ele é sueco. (Han är svensk.)
Ele é sueco? (Är han svensk?)

Você é português? (Är du portugis?)
Você é brasileiro? (Är du brasilianare?)
Você é cabo-verdiano? (Är du kapverdian?)
Você é angolano? (Är du angolan?)


Adverb § Adverbbildning Adverb kan bildas av adjektivets femininform genom att man lägger MENTE till den. claro / clara CLARAMENTE (klar KLART) direto / direta DIRETAMENTE (direkt DIREKT) enorme / enorme ENORMEMENTE (enorm ENORMT) É uma viagem direta. (Det är en direkt resa.) Ela vai diretamente para o hotel. (Hon går direkt till hotellet.) ►Adverbbildning - Försök bilda adverb av följande ord: 1. exato - exata exatamente 2. típico – típica ____________________ 3. normal - normal ____________________ 4. absoluto - absoluta ____________________ 5. ativo - ativa ____________________ 6. relativo - relativa ____________________


Prepositioner

§ Prepositioner (Preposições) De vanligaste prepositionerna i det portugisiska språket är: a (till, åt) de (från, av) em (i, på) para (till, för) por (genom, för) Eu vou a Lisboa. (Jag ska till Lissabon.) Ele trabalha à noite. (Han arbetar på kvällen.) Ele é de Luanda. (Han är från Luanda.) Ela parte de manhã. (Hon avreser på morgonen.) Uma garrafa de champanhe. (En flaska champagne.) Uma mesa de mármore. (Ett bord av marmor.) A sandália da Mariana. (Marianas sandal.) Eu moro em Belo Horizonte. (Jag bor i Belo Horizonte.) A caixa está em cima da mesa. (Lådan är på bordet.) Em 1978 ele mudou para Macau. (År 1978 flyttade han till Macao.) Eu vou para São Vicente. (Jag ska till São Vicente.) Este mapa é para ela. (Denna karta är till henne.) Vou a casa para jantar. (Jag ska hem för att äta middag.) Eu vou por Paris. (Jag åker genom Paris.)


Konjunktioner


§ Konjunktioner Konjunktioner är ord som har till uppgift att sammanbinda satser eller satsdelar. Ex. och, men, när, om, för att. e (och) que (att) mas (men) para (för) ou (eller) porque (därför att) também (också) quando (när) nem (inte heller) se (om) O João e a Sílvia estão em Aveiro. Queres chá ou café? Elas ficam no restaurante porque está muito calor. Ele diz que é dentista. Ela é de Braga, mas ele é de São Vicente. Eu fico, se tu ficas. Vão à discoteca para dançar. Vou à praia quando está calor.